Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק

חשיבות עריכת צוואה בנוסף להסכם ממון

להסכם ממון, עליו חותמים בני זוג בטרם נישואיהם או במהלכם, חשיבות רבה: הסכם זה קובע כיצד בני הזוג יתנהלו מבחינה כלכלית במהלך נישואיהם, וכן קובע מה יעלה בגורל הרכוש המשותף של בני הזוג אם וכאשר יתגרשו. מאמר זה יסביר שבנוסף להסכם ממון, חשוב מאוד לערוך צוואה.

תוכן עניינים

הוראות לגבי העיזבון – אינן תקפות בהסכם ממון

ישנם הסכמי ממון אשר מכילים הוראות באשר לעזבונם (הנדל"ן, הרכוש והכספים) של החתומים עליו. ואולם, לדבר אין כל תוקף, שכן חוק הירושה קובע שלאחר שאדם נפטר, עזבונו מועבר ליורשיו על פי דין, פרט למקרים שבהם האדם ערך צוואה, ואז עזבונו מועבר, לאחר מותו, לאותם אנשים שקבע בצוואתו.

מלבד היותן חסרות כל תוקף, הוראות לגבי העיזבון בהסכם ממון יכולות לגרום לסיטואציות מורכבות. כך קורה כאשר אותן הוראות אומרות שלאחר מותו של האדם, עזבונו לא יועבר ליורשיו על פי דין. מדובר בסיטואציה מורכבת ובעייתית, שכן ניתן להבין מהסכם הממון מהו רצונו של האדם, אך כל עוד הוא לא מגדיר זאת בצוואה – עזבונו יועבר לאחר מותו ליורשיו על פי דין, אף שלא זה רצונו.

  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

  אחד מבני הזוג יכול ללכת לעולמו בטרם השלמת הליך הגירושין

  למעשה, להסכם ממון, אין כל משמעות כל עוד בני הזוג חיים חיי נישואין משותפים ואוהבים. הסכם ממון מקבל משמעות רק כאשר בני הזוג מתגרשים.

  רבים מבני הזוג שמתגרשים, מניחים שהרכוש יתחלק בהתאם לשביעות רצונם, שכן הם חתמו מבעוד מועד על הסכם ממון עם בן/בת זוגם, ולכן לא רואים חשיבות בעריכת צוואה.

  ואולם, ייתכן שאחד מבני הזוג, ילך חלילה לעולמו בטרם השלמת הליך הגירושין. במצבים כאלה, להסכם הממון שוב אין משמעות, ועזבונו של בן הזוג שנפטר, מועבר ליורשיו על פי דין – קרי, מחצית מהעיזבון, מקבל בן הזוג שנותר בחיים. בדרך כלל, בני זוג הנמצאים בהליך גירושין, אינם מעוניינים שמחצית מעזבונם יגיע לידי בן זוגם. לכן, חשוב שכל אדם הנמצא בהליך גירושין, יערוך צוואה, כבר בתחילת ההליך.

  הסכם ממון הוא משותף, צוואה היא אישית

  סיבה נוספת לכך שבנוסף להסכם ממון חשוב לערוך צוואה, היא ההבדל המהותי בין השניים:

  יש להבהיר שהסכם ממון נחתם בהסכמת שני הצדדים ומתייחס רק לרכושם המשותף, ולעומת זאת, צוואה לא כרוכה בהסכמתו של איש, אלא היא משקפת רק את רצונו הפרטי והאישי של אדם אחד (הוא המצווה), והיא מתייחסת לנכסים אשר שלו בלבד.

  כלומר, הסכם ממון וצוואה הם מסמכים שונים אשר שונים לחלוטין זה מזה.

  לסיכום, חשוב לערוך צוואה בנוסף להסכם ממון מכיוון שאם האדם החתום על הסכם הממון לא מעוניין שלאחר מותו עזבונו יועבר ליורשיו על פי דין, אך ציין זאת רק בהסכם ממון ולא ערך צוואה – לאחר מותו עזבונו יועבר בכל זאת ליורשיו על פי דין, שכן הוראות לגבי העיזבון אינן תקפות בהסכם ממון. גורלו של עזבונו של אדם נקבע בהתאם לחוק הירושה.

  בנוסף, הסכם ממון מקבל תוקף במקרים של גירושין, אך אחד מבני הזוג יכול, חלילה, ללכת לעולמו בטרם השלמת הליך הגירושין. אם אותו אדם לא ערך צוואה, עזבונו יחולק על פי דין, כלומר בן הזוג שנותר בחיים יקבל מחצית מהעיזבון. סביר להניח שאדם שנממצא בהליך גירושין לא מעוניין שבן זוגו יקבל מחצית מעזבונו, ולכן, בנוסף להסכם ממון, חשוב לערוך צוואה.

  כמו כן, חשוב להבין שהסכם ממון מתייחס לשני בני הזוג ורק לרכושם המשותף, וצוואה מתייחסת רק למצווה ונכסיו הפרטיים. כלומר, הסכם ממון וצוואה הם שני מסמכים שונים לחלוטין. לכן, חשוב לערוך צוואה בנוסף להסכם ממון, בדיוק כמו שחשוב לערוך הסכם ממון בנוסף לצוואה.

  האמור בתוכן המקצועי באתר ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

  לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
  פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מידע חשוב נוסף