Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
Ahava_MainPic אהבה, גירושין ומשפט צדק
פנייה לייעוץ אישי



  בוררות כאלטרנטיבה בהליכי גירושין-בעד ונגד

  הבוררות הינה דרך חלופית, חוץ-משפטית, להגעה להכרעה בסכסוך. מטרת הבוררות היא להגיע להסכמה בין הצדדים אשר תעמוד במבחן הזמן והמציאות ללא צורך בהתערבותו של בית המשפט. זהות הבורר תיקבע בהסכמת הצדדים והחלטותיו יחייבו את שניהם באופן שווה.

  לפי דרישת החוק יש לבצע את הסכם הבוררות בכתב ולכלול בו את כל הפרטים שסיכמו בני הזוג ביחס לאופן ניהולו, זהות הבורר וכו'. כל מידע שחסר ניתן להשלים על ידי חוק הבוררות.

  תוכן עניינים

  השימוש בבוררות קיים בתחומים משפטיים רבים כמו בעולם הצרכני, בתחום המסחרי ואף בתחום הגירושין. הפנייה להליכי בוררות כחלופה לפנייה לבית המשפט במסגרת הליך הגירושין הינה שנויה במחלוקת ובצידה יתרונות וחסרונות כאחד.

  בעד פנייה לבוררות

  • חופש הבחירה ביחס לניהול ההליך שמור לזוג – באם יתבצע ההליך במסגרת בית המשפט, כולו ינוהל בכפוף לכללים שיגדיר בית המשפט. כדוגמת כפיפות לדיני הראיות, זמני דיונים מוגדרים וכו'. באם ינוהל הליך הגירושין בהליך בוררות יכולים בני הזוג להסכים על ניהול דיון לפי רצונם ללא כל תלות בחוקים הקבועים והמקובלים בבית המשפט.
  • חסכון בזמן – האינטנסיביות הגבוהה של ההליך מאפשרת להביאו לסיום בזמן קצר יותר וביעילות רבה יותר.
  • חסכון בעלויות – באם ההליך היה מבוצע דרך בית המשפט הדבר היה כרוך בהוצאות משפט, שכר טרחה לעורך דין ועוד. כמו כן, אורכו של ההליך היה מחייב את הזוג לשאת בעלויות אלה מספר פעמים ולפרק זמן ממושך. עלויות אלה הינן נכללות במסגרת הליכי בוררות.
  • בחירת נושאי הדיון – מכיוון שההליך מבוצע באופן פרטי ובהתאם לרצון הזוג, ניתן יהיה לדון בכל נושא שיראה הזוג לנכון לדון בו. בעוד בבית המפשט הנושאים שיעלו לדיון הם רק אלו שנראים רלוונטיים ומהותיים לבית המשפט.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   נגד פנייה לבוררות

   • חיוב צד ג' – אי אפשר לחייב צד ג' שלא חתם על הסכם הבוררות ונוגע להליך הגירושין. שהרי סמכותו של הבורר נובעת מהסכמת בני הזוג להכרעתו. אך להכרעה זו אין כל תוקף משפטי מחייב כלפי כולי עלמא. לפיכך, מי שלא חתם על ההסכם-לא מחויב לו.
   • קיפוח או חוסר תום לב– הבורר אינו מחויב לדיני המשפט והנחיותיו, על כן יכול להיווצר מצב שבו הבורר יכריע בחוסר תום לב או באופן שיקפח את אחד הצדדים. שהרי לבורר שמורה האפשרות להכריע בכל דרך שיבחר בה ללא קשר לדין המהותי.
   • תשלום שאין לו רף קבוע – אמנם הליך הבוררות לא דורש תשלום אגרות והוצאות משפט, אך כחלק מביצוע ההליך יש להעביר כסף לבורר. סכום הכסף שייקבע לתשלום יינתן מראש וייקבע לפי שיקול דעתו של הבורר.
   • אין אפשרות לערער – לפי רוב, לא ניתן לערער על הכרעתו של הבורר. להוציא מצבים מסוימים שבהם נקבע מראש על ידי בני הזוג שניתן יהיה לעשות זאת.

   האמור בתוכן המקצועי באתר Ahava נבדק ואושר אך מובהר שאין לראות בו משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או להסתמך עליו בכל אופן שהוא. העושה כן, עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-2315790 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף